Transparent Layer
 
Transparent Layer
 
Transparent Layer
 
Transparent Layer
 
Transparent Layer
 
Transparent Layer
 
Transparent Layer
 
Transparent Layer
 
Transparent Layer
 
Transparent Layer
 

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΤΟΥ Ν. 4389/2016


Σας ενημερώνουμε ότι κυκλοφόρησε το μπλοκ με κωδικό 235γ που αφορά το "ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΤΟΥ Ν. 4389/2016".

Οι ειδικότερες λεπτομέρειες για τον φόρο διαμονής εντάχθηκαν με τροπολογία στο πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο "Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις" το οποίο ψηφίστηκε στις 25-1-2018 και αναμένεται να λάβει αριθμό φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως το επόμενο διάστημα.

Μέχρι να εκδοθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ως κάτωθι σας επισυνάπτουμε με επιφύλαξη προς ενημέρωση σας το κείμενο του άρθρου 120 της τροπολογίας που αφορά τον φόρο διανυκτέρευσης.

 

 

Άρθρο 120

Τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 4389/2016
Οι παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), όπως ισχύει, αντικαθίστανται µε τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα, ως εξής:
1. «1. Επιβάλλεται φόρος υπέρ του Δηµοσίου, µε την ονοµασία «φόρος διαµονής», σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Ο φόρος διαµονής επιβάλλεται ανά ηµερήσια χρήση και ανά δωµάτιο ή διαµέρισµα, ως εξής:
α. Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), ως ακολούθως:
1-2 αστέρων 0,50 ευρώ
3 αστέρων 1,50 ευρώ
4 αστέρων 3,00 ευρώ
5 αστέρων 4,00 ευρώ
και

β. σε ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια - διαµερίσµατα της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, 0,50 ευρώ.


2. «2. Ο φόρος διαµονής βαρύνει τον διαµένοντα, που έκανε χρήση του δωµατίου ή του διαµερίσµατος, κατά τις διακρίσεις της παραγράφου 1, επιβάλλεται μετά τη διαµονή του στο κατάλυµα και πριν την αναχώρησή του από αυτό µε την έκδοση ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης φόρου διαµονής από τις επιχειρήσεις της προηγούµενης παραγράφου και αποδίδεται από αυτές στη Φορολογική Διοίκηση µε µηνιαίες δηλώσεις. Οι δηλώσεις υποβάλλονται µέχρι την τελευταία ηµέρα του επόµενου µήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης φόρου διαµονής. Το ειδικό στοιχείο - απόδειξη είσπραξης φόρου διαµονής δεν επιβαρύνεται µε Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Φόρος διαµονής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαµονής από τις ανωτέρω επιχειρήσεις
3. «4. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενα της δήλωσης απόδοσης του ειδικού αυτού φόρου, τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα στην απόδοση του φόρου, ο χρόνος και η διαδικασία επιβολής και απόδοσής του, το περιεχόμενο, η διαδικασία και ο τρόπος έκδοσης του ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης φόρου διαµονής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.»
4. «5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1.1.2018 για τα ειδικά στοιχεία - αποδείξεις είσπραξης φόρου διαµονής που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και µετά.»

 

Δείτε όλη την σχετική νομοθεσία
pdfΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

pdfΦΕΚ 308 / 02-02-2018 ΑΠΟΔΟΣΗ

pdfΦΕΚ 14 / Ν. 4514 30-01-2018 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

pdfΦΕΚ 94 / Ν. 4389 27-05-2016 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

pdfΦΕΚ 155 / Ν. 4276 30-07-2014 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ